Rotary Yrkesmentorer årsmöte 4 maj 2018

Kallelse till Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening årsmöte 2018

Tid 4 maj 2018, med start kl 16.10, efter Forum för Yrkesmentorer som pågår 10-16.
Plats: Arbetsförmedlingens lokaler, Konferenslokal 1, Tunnelgatan 3, 111 37 Stockholm
Anmälan om deltagande görs på sidan https://goo.gl/forms/sywy0U5wA8OPSee33, senast 3 maj.

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Anmälan om protokollförare
 4. Upprop och fastställande av röstlängd
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 7. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
 8. Revisorns berättelse
 9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda
 13. Val av styrelse
  1. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
  2. Val av ordförande och övriga ordinarie ledamöter
  3. Val av suppleanter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning jämte sammankallande
 16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet
  1. Revidering av stadgarna
  2. Motion från Per-Ola Attman samt styrelsens svar
 17. Övriga ärenden, som stämman beslutar ta upp till behandling
 18. Årsmötet avslutas

Du hittar handlingarna på Rotarys Yrkesmentorers hemsida under Dokument
https://rotarymentorer.se/dokument/

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.